Sportfejlesztési program - Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Ügyiratszám: be/SFPHPM01-03492/2015/MKSZ

1. A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve
A kérelmező szervezet rövidített neve
Gazdálkodási formakód
Bajnoki osztály:
Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében
Adószám
Bankszámlaszám

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám
Helység
Út / utca
Házszám

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám
Helység
Út / utca
Házszám

Telefon
Fax
Honlap
E-mail cím

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása
Mobiltelefonszám
E-mail cím

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
A tevékenységének megkezdésének időpontja:
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
2. Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel 2013 2014 2015
Önkormányzati támogatás
Állami támogatás
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
Egyéb támogatás
Összesen

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás 2013 2014 2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
Működési költségek (rezsi)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatás
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
Összesen

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás 2013 2014 2015
Utánpótlásra fordított összeg
Működési költségek (rezsi)

3. Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
Általános képzés
Szakképzés
Közreműködői díj  


4-1. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

1160 karakter adható még meg.

4-2. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

2487 karakter adható még meg.

4-3. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

1889 karakter adható még meg.

4-4. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

1983 karakter adható még meg.

4-5. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

1837 karakter adható még meg.


5. Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
Serdülő
Ifjúsági
Junior
Összesen


6. Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
KategóriaMegnevezésMennyiségi egységMennyiségEgységárTervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
KategóriaMegnevezésMennyiségi egységMennyiségEgységárTervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezésKor-
osztály
Bérleti díj / óra (Ft)Igénybevétel (óra/hó)Hónapok száma az évadbanIgénybevett órák száma/évadBérleti díj összesen (Ft)

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
NévKategóriaAdózás
módja
N.
ó.
Kif.
Bruttó juttatások (Ft/hó)Munkáltatói járulékok (Ft/hó)Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
NévSzületési időLicenszFoglalkoztatott korosztály

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
Személyszállítási költségek
Nevezési költségek
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
Összesen

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

7. Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Miskolc, 2015. 11. 03.


 

8. Nyilatkozat 2

Alulírott Szilágyi Attila István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  1. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  3. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
  4. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
  5. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
  6. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Miskolc, 2015. 11. 03.


9. A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen
Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő
díj
Közre-
működői
díj
Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás
Személyi jellegű
Tárgyi eszköz beruházás
- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)
- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)
- ebből utófinanszírozott
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
Képzés
- ebből általános képzés
- ebből szakképzés
Összesen

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen